Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Příjem a zpracování zakázek

Průběh zakázek

Flexibilní domluva
Při domluvě zakázky se snažím být flexibilní a vyjít vstříc Vašim potřebám a možnostem

Obvyklý průběh zakázky
1. Klientova poptávka
požadavky, text k nahlédnutí
2. Má nabídka
cena, termín
3. Závazné zadání zakázky

4. Práce na zakázce

5. Dodání zakázky a fakturace

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

.
Zakázky přijímám a s klientem komunikuji osobně – nejlépe e-mailem, možno rovněž telefonicky.

Kontaktní údaje

 • e-mail: jansky.michael@gmail.com
 • rovněž můžete použít tlačítko „Objednat služby“ v záhlaví této stránky

Dostupnost

 • E-mail: Kdykoliv; schránku vybírám denně (vč. některých víkendů), zpravidla reaguji do několika hodin
 • O objednávkách zadaných pomocí tlačítka „Objednat služby“ zde v záhlaví stránky budu neprodleně vyrozuměn e-mailem

Fakturace a platba

 • Svou činnost vykonávám jako živnost, fakturuji na vlastní IČO
 • Nejsem plátcem DPH
 • Fakturu zasílám e-mailem při nebo po dodání hotové zakázky; zálohy nepožaduji
 • Standardní splatnost mých faktur je 14 dnů – na žádost klienta možno až 30 dnů
 • Platbu přijímám bankovním převodem na běžný účet vedený u KB, a.s. – číslo účtu najdete na faktuře

Formát vstupu a výstupu

 • Zakázky k překladu přijímám v jakémkoliv digitálním formátu; zakázky ke korektuře v editovatelném digitálním formátu
 • Výstup překladu i korektury standardně vyhotovuji v editovatelném formátu MS Word (DOCX), nebo v rámci technických možností ve formátu, v němž jsem obdržel zadání
 • Texty se složitějším formátováním dodané v editovatelném formátu zpravidla překládám přepisem přes zdrojový text – to umožňuje zachovat klientovo původní formátování s minimálními změnami
 • Korekturu textů dodaných ve formátu MS Word provádím standardně s funkcí Sledování změn (Change Tracking)

Důvěrnost svěřených dokumentů

 • Text mně svěřený bez předchozího svolení nebudu šířit ani publikovat, nepředám jej třetí osobě a nezpeněžím jej jinak než poskytnutím dohodnutých služeb klientovi, od nějž jsem text obdržel.
 • U textů nedůvěrné povahy (tzn. publikovaných či k publikaci zjevně určených, nebo obsahujících pouze zjevně všeobecně známé informace) považuji za přijatelné použít krátký úsek (do 2 normostran) jako ukázku své práce v profesních prezentacích bez předchozího svolení klienta, nepřeje-li si tento jinak.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

.
Chcete-li co nejvíce zjednodušit komunikaci o zakázce, zašlete mi prosím text k překladu / korektuře k nahlédnutí

 • Bez možnosti nahlédnout do textu nemohu zakázku závazně přijmout a zpravidla ani učinit závaznou nabídku ceny a termínu dodání. Není nezbytné poslat text k nahlédnutí již ve Vaší úvodní poptávce, nicméně v tom případě to stejně nejspíše bude to první, oč Vás požádám. Ušetříme tedy oboustranně jedno „kolo“ e-mailů, zašlete-li mi text rovnou.
 • Zaslání textu k nahlédnutí je oboustranně zcela nezávazné. Na zakázce nezačínám pracovat, dokud mi ji jednoznačně nezadáte k vyhotovení. Veškeré texty zaslané k nahlédnutí rovněž považuji za stejně důvěrné, jako texty již dohodnutých zakázek (viz výše).

Další informace k poptávce

 • Požadovaný termín dodání: Máte-li konkrétní termín, do kterého musí být zakázka hotová, sdělte mi jej ve své poptávce – pokusím se Vám vyhovět. Nezadáte-li mi termín v poptávce, nabídnu Vám v rámci kalkulace termín podle svých možností.
 • Případné zvláštní požadavky: (Např. použití Vašeho glosáře pro technické pojmy, specifické formátování textu apod.) Požadavky tohoto druhu mi prosím sdělte před závazným zadáním / přijetím zakázky. Požadavky sdělené později (během práce na zakázce) se pokusím splnit, bude-li to rozumně možné, nicméně toto již nemohu zaručit.
Reklama:

Jazykové weby